DOMOX.GIF (1372 Byte)

klikij dla novju vrem

TOCXNJU VREM
PRAGA, VARSXAVA 
zima: UTC + 1 cxas, leto: UTC + 2 cxasis
SOFIA, KIEV  
zima: UTC + 2 cxasis, leto: UTC + 3cxasis
MOSKVA  
zima: UTC + 3 cxasis, leto: UTC + 4 cxasis

Vrem vo celoju Vset

Grafikju Vrem